bwin唯一官方网站(中国)百度百科

辊道炉

产品参数
用            途: MLCC-Ni基片的烧成
最  高  温  度: 1400℃
炉膛有效尺寸: L9000*W500*H50mm
炉  膛  气  氛: 空气、氮气、氮气+氢气(4%)(加湿气体)
加  热  元  件: SiC